Com a representants del sector hoteler de la ciutat de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona és conscient del protagonisme que actualment té en el mapa socioeconòmic d’aquesta, assumeix la seva responsabilitat vers el seu entorn i el seu rol de dinamitzador de l’activitat econòmica en aquest.  

Per tant, participa de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu voltant, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure amb el desenvolupament del sector hoteler i turístic; la qualitat de Barcelona com a destinació; la professionalització del sector; la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania i, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social. Tot plegat, per propiciar la pràctica d’un Turisme Sostenible a la nostra destinació que abasti els àmbits econòmic, social i mediambiental.