A través de la present carta volem formalitzar la candidatura de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb NIF G63371421, a seguir formant part com a membre de ple dret al Plenari del Consell Municipal de Turisme i Ciutat. La Taula va ser constituïda l’any 2003 per representar al conjunt de les entitats socials catalanes, defensar els drets socials i lluitar per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Declarada entitat d’utilitat pública, la Taula es regeix per la Llei d’associacions 07/1997 i està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Actualment agrupem a 35 federacions i grans organitzacions que representen i aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives i arrelades al territori. Es tracta d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció, que atenen anualment a més de 1.500.000 persones en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits: infància i família, adolescència i joventut, gent gran, persones migrades i refugiades, persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut mental, drogodependències, persones aturades, persones sense llar o persones del poble gitano, entre altres. Segons dades del Baròmetre 2021, el 30,5% de les entitats de la Taula tenen la seva seu principal a la ciutat de Barcelona, això són 960 organitzacions socials.

Seguint amb la nostra missió i raó de ser, des de la Taula impulsem i defensem una Catalunya socialment avançada on tots els ciutadans i ciutadanes tinguin els mateixos drets i oportunitats. Promovem la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de la ciutadania, i dediquem els nostres esforços a fer incidència política, a la interlocució amb les institucions i a donar suport i enfortir les entitats del tercer sector social. Els nostres valors són el compromís, la vocació de servei públic, la participació, la responsabilitat i la innovació. Així doncs, per nosaltres formar part del Consell Municipal de Turisme i Ciutat suposa sumar esforços i reforçar el compromís per defensar i garantir els drets socials a la ciutat de Barcelona. Com a òrgan representant del conjunt del tercer sector social de Catalunya i amb més del 30% de les entitats actuant a la ciutat, ens veiem amb la responsabilitat de brindar i compartir tota l’expertesa i experiència que concentrem les més de 3.000 organitzacions socials catalanes, que fem servei públic arreu del territori i que dediquem la nostra tasca a garantir la igualtat d’oportunitats i fer acompanyament des d’una atenció comunitària centrada en les persones. Per nosaltres, la reflexió i participació conjunta de tots els agents que intervenim en el benestar de les persones és cabdal per aconseguir una veritable adaptació de la ciutat a les necessitats socials canviants i un compromís a llarg de termini amb l’impacte que tenen les polítiques socials i econòmiques a la ciutat.

Actualment, aquesta implicació de la Taula amb la ciutat es reforça amb la nostra participació activa a altres consells sectorials i òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona com: 

  –    Consell de Ciutat 

–   Consell Municipal de Benestar Social, actualment representada a través de la Francina Alsina.

–       Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

–       Estratègia de Ciutat per l’Economia Social

–       Estratègia per l’Ocupació

–       Taula de Feminització de la Pobresa

–       Consell de Turisme i Ciutat

–       Pacte del Temps

–       Xarxa Nust

–       Consell Assessor Municipal d’Universitats

–       Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

–       Consell Econòmic i Social de Barcelona (en qualitat d’entitat observadora)

–       Taula de Contractació Pública

Per tot això, mitjançant el present escrit i seguint les indicacions oportunes, traslladem la candidatura de la Sra. Francina Alsina i Canudas, com a representant de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya al Plenari del Consell Municipal de Turisme i Ciutat.